Nhân lực

left Năng lực nhân sự right
 STT  CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
 TRÊN ĐẠI HỌC  ĐẠI HỌC  CAO ĐẲNG  TRUNG CẤP
 1  Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 01      
 2  Tổng Giám Đốc 01      
 3  Phó Tổng Giám Đốc 01      
 4  Tiến Sỹ Kiến Trúc Sư 01      
5  Thạc Sỹ Xây Dựng 01      
6  Thạc Sỹ Kiến Trúc Sư 04      
7  Thạc Sỹ Mỹ Thuật 01      
8  Kiến Trúc Sư   18    
9  Kỹ Sư Xây Dựng   04    
10  Kỹ Sư Khác (điện, nước, thủy lợi, cầu đường...)   03    
11  Cử Nhân Cao Đẳng     01  
12  Khác ( Họa viên, thư ký, kế toán...)       15
  Cộng  10  25  01 15 
  Tổng nhân sự
51